regulamin

I. PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Emplocity.pl, prawa i obowiązki Emplocity Sp. z o.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług. Użytkownik jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione. Usługi świadczone są zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Postanowienia Regulaminu stanowią warunki umowy nawiązywanej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami. W przypadku odrębnych od postanowień Regulaminu, indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą i Pracodawcą w zakresie ich praw i obowiązków, w razie sprzeczności, wiążący i nadrzędny charakter mają indywidualne ustalenia Usługodawcy z Pracodawcą. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że Emplocity.pl to serwis internetowy łączący potencjalnych Pracowników z Pracodawcami. Potencjalny Pracownik ma możliwość znalezienia stanowiska u Pracodawcy, z wyraźnym określeniem roli i wynagrodzenia w każdym Zaproszeniu do procesu rekrutacji kierowanym przez Pracodawcę. Korzystanie z Serwisu jest darmowe, a Proces jest niewiążący i jego rozpoczęcie nie skutkuje powstaniem żadnych stosunków prawnych pomiędzy Pracodawcą a potencjalnym Pracownikiem.

II. DEFINICJE

 • Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzenie portalu Emplocity.pl, pilnująca warunków technicznych, porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników;
 • Bot – udostępniana Pracownikowi funkcjonalność Serwisu, przy pomocy której Pracownik w trakcie interaktywnej konwersacji z inteligentnym programem komputerowym tworzy lub uzupełnia Profil na swoim Koncie; konwersacja z Botem wymaga skorzystania z aplikacji Messenger;
 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji, służący również do założenia Konta Użytkownika;
 • Informacja handlowa – jest częścią usług świadczonych drogą elektroniczną (stanowiąc najczęściej szeroko rozumianą reklamę), jak również ofertą zawarcia umowy;
 • Konto – zbiór zasobów utworzonych dla Użytkownika w ramach portalu;
 • Opłata za Sukces – opłata pobierana od Pracodawcy na warunkach określonych Regulaminem w przypadku zakończenia Procesu zatrudnieniem Pracownika.
 • Pracodawca – Użytkownik, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który jest podmiotem praw i obowiązków przysługujących pracodawcy, tj. ma prawo do zatrudniania osób fizycznych za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 • Pracownik – Użytkownik, będący osobą fizyczną, który może być podmiotem praw i obowiązków przysługujących pracownikowi na podstawie umowy o pracę lub może być stroną umowy cywilnoprawnej;
 • Premia Pracownika – premia przyznawana Pracownikowi przez Usługodawcę za zrealizowanie obowiązku poinformowania Usługodawcy o fakcie Zatrudnienia przez Pracodawcę. Szczegóły wypłacania Premii precyzuje załącznik;
 • Proces – proces, w ramach którego Użytkownikowi udostępniony zostaje zespół narzędzi w ramach Serwisu, umożliwiających nawiązanie kontaktu pomiędzy Pracownikami i Pracodawcami. Proces polega na obsłudze Zaproszeń do procesu rekrutacji, dostarczaniu ich Pracownikom oraz realizowanie ich woli przystąpienia do procesu rekrutacyjnego lub rezygnacji z niego.
 • Profil – zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane identyfikacyjne oraz wszelkie dodatkowe informacje o Użytkowniku, które zostały wyszczególnione w dziale IV i V Regulaminu, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz jego załącznikach;
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 • Serwis – serwis rekrutacyjny znajdujący się na stronie emplocity.pl;
 • Umowa – stosunek prawny pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, stanowiący umowę o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, zawierany poprzez wypełnienie formularza oraz akceptację Regulaminu, zmieniany i rozwiązywany w trybie i na warunkach określonych Regulaminem;
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;
 • Usługodawca – Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470252, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 522 30075 85, nr REGON 146788578;
 • Użytkownik – Pracownik lub Pracodawca, korzystający (po dokonaniu rejestracji lub logowania) z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • Wizytówka Pracodawcy – profil Pracodawcy zawierający zbiór informacji o Pracodawcy, w tym wymagane dane identyfikacyjne wraz z materiałami stworzonymi przez Usługodawcę oraz wszelkie dodatkowe informacje promujące danego Pracodawcę, które zostały wyszczególnione w dziale IV Regulaminu, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz jego załącznikach;
 • Zaproszenie do procesu rekrutacji – zaproszenie do procesu rekrutacji, kierowane przez Pracodawcę do dowolnego Pracownika za pośrednictwem Serwisu. Zaproszenia nie są wiążące i nie stanowią wiążącego zobowiązania do zatrudnienia;
 • Wydarzenie Powodujące Wypowiedzenie – zakończenie zatrudnienia Pracownika w wyniku jego niezadowalających wyników w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia albo dobrowolne wypowiedzenie zatrudnienia przez Pracownika w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia;
 • Zatrudnienie – na potrzeby niniejszego Regulaminu Zatrudnieniem jest wszelki stosunek prawny nawiązywany pomiędzy Pracownikiem i Pracodawcą w tym m.in. umowa o pracę, wszelkie umowy cywilnoprawne, umowy typu B2B itp. wszelkie umowy terminowe lub na okres próbny, które są następnie kontynuowane, liczą się na potrzeby Regulaminu jako nieprzerwane.

III. Warunki uczestnictwa w Serwisie - ZAWARCIE UMOWY (ZAŁOŻENIE KONTA) I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Rozpoczęcie korzystania z usług następuje z chwilą wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu. Dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w Profilu są bezpłatne.
 2. Udostępniane przez Użytkownika dane na jego Koncie lub Profilu są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza wyrażenie zgody na ich udostępnianie i oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Jawność danych Pracownika jest wyłączona, co wynika z charakteru Serwisu. Użytkownicy mają dostęp jedynie do zanonimizowanego Profilu Pracownika. Pracodawca uzyskuje dostęp do danych osobowych i kontaktowych Pracownika po zaakceptowaniu przez Pracownika Zaproszenia do procesu rekrutacji.
 4. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na udostępnianie całości lub części danych, o których mowa w ust. 2.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, niezwłocznie utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu Konto. W przypadku zmiany adresu email, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Użytkownika.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na prowadzenie korespondencji z Usługodawcą za pomocą elektronicznej poczty email.
 7. Użytkownik ponosi negatywne konsekwencje uchybienia w postaci braku aktualizacji adresu email w przypadku jego zmiany.
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. W przypadku wykrycia faktu posiadania większej ilości Kont przez jednego Użytkownika, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia Kont dodatkowych, a po bezskutecznym wezwaniu w terminie 7 dni od wezwania sam usuwa dodatkowe konta Użytkownika.
 9. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat. Użytkownik jest także zobowiązany do bieżącego aktualizowania powyższych informacji.
 10. Uchybienie obowiązkom wskazanym w ust 9. będzie skutkowało niezwłocznym usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora. Taki sam skutek będzie dotyczył sytuacji, w której Administrator będzie miał uzasadnione podejrzenia, że treści udostępniane przez Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niepełne.
 11. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach portalu lub jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub interesami Usługodawcy.
 12. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 13. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych Użytkowników.
 14. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z usług za pośrednictwem swego Konta oraz edytowania wprowadzonych danych.
 15. Pracownik może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, a Usługodawca może rozwiązać Umowę z przyczyn leżących po stronie Pracownika w przypadku stwierdzenia, że Pracownik naruszył Regulamin.
 16. Usługodawca rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
 17. Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez zgłoszenie żądania „usunięcie konta”.
 18. Zobowiązania Pracodawcy wobec Usługodawcy opisane w Regulaminie pozostają aktualne pomimo rozwiązania Umowy.

IV. PRACODAWCA

 1. Pracodawca uzyskuje dostęp do Serwisu wraz z pozytywnym przejściem procesu rejestracji Konta. Poprzez dostęp do Serwisu rozumie się uzyskanie możliwości przeglądania Profili Pracowników.
 2. Pracodawca poprzez Serwis, uzyskuje możliwość znalezienia wykwalifikowanych pracowników i ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem i zatrzymaniem takiego pracownika.
 3. W ramach rejestracji Pracodawca zobowiązany jest do wskazania wszystkich niezbędnych informacji na swój temat w swojej Wizytówce Pracodawcy.
 4. Pracodawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych wskazanych w ust 3.
 5. W celu weryfikacji powyższych informacji Administrator może wymagać od Pracodawcy udostępniania określonych dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w ust 3.
 6. Administrator może odmówić rejestracji Konta użytkownika w przypadku braku obiektywnej weryfikacji powyższych informacji.
 7. Pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji takich jak:
  1. tożsamość Pracodawcy i w stosownych przypadkach, charakter działalności Pracodawcy;
  2. dzień, w którym Potencjalny Pracownik ma rozpocząć pracę, czas jej trwania lub prawdopodobny czas jej trwania;
  3. stanowisko, na którym Pracodawca planuje zatrudnić Pracownika, w tym:
  4. typ pracy, jaką Pracownik będzie zobowiązany wykonywać;
  5. miejsce, w którym Pracownik będzie pracować;
  6. godziny jego pracy; oraz
  7. wszelkie ryzyka związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, znane Pracodawcy, oraz kroki podjęte przez niego w celu ich zapobiegania lub kontrolowania;
  8. doświadczenie, szkolenia, kwalifikacje i wszelkie upoważnienia, które Pracodawca uważa za niezbędne lub wymagane przepisami prawa lub przez dowolny organ zawodowy, w celu wykonywania pracy na danym stanowisku;
  9. szczegółowe informacje na temat wszelkich wydatków obciążających Pracownika lub dla niego pokrytych przez Pracodawcę;
  10. minimalna stawka wynagrodzenia i innych świadczeń, oraz częstotliwość, z jaką Pracownik otrzymywałby zapłatę; oraz
  11. w stosownych przypadkach – długość okresu wypowiedzenia stosunku pracy Pracownika, przez niego lub przez Pracodawcę.
 8. Pracodawca w ramach świadczonych na jego rzecz Usług może dokonać wyboru pomiędzy świadczeniem Usługodawcy polegającym na (i) wyszukaniu, weryfikacji i zarekomendowaniu mu potencjalnych Pracowników (dalej: „Model 1”) albo (ii) wyszukaniu i zarekomendowaniu mu potencjalnych Pracowników (dalej: „Model 2”).
 9. W celu nawiązania kontaktu z zarekomendowanymi Pracownikami Pracodawca kieruje do nich Zaproszenia do procesu rekrutacji. Zabrania się prowadzenia kontaktu z potencjalnymi Pracownikami, podczas etapu rekrutacyjnego, za pomocą innych środków komunikacji niż te udostępnione przez Serwis.
 10. Opłata za Sukces zostanie pobrana od Pracodawcy tylko jeśli zatrudnienie Pracownika dojdzie do skutku.
 11. Wszelkie klauzule poufności dotyczące nawiązywanego przez Pracodawcę stosunku prawnego z Pracownikiem są nieskuteczne względem Usługodawcy w szczególności w zakresie ustalenia kwoty wynagrodzenia, dnia rozpoczęcia zatrudnienia, co do samego faktu powstania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikami.

V. PRACOWNIK

 1. Pracownik uzyskuje dostęp do Serwisu wraz z pozytywnym przejściem procesu rejestracji Konta.
 2. Pracownik podczas rejestracji udostępnia Administratorowi między innymi taki informacje jak: imię i nazwisko, adres email, historia zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, status imigracyjny i umiejętności.
 3. W celu weryfikacji powyższych informacji Administrator może wymagać od Pracownika udostępniania określonych dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w ust 2.
 4. Pracownik odpowiada za atrakcyjność swojego profilu udostępniając na nim informacje dotyczące swojego dotychczasowego dorobku zawodowego lub CV.
 5. Administrator może odmówić rejestracji Konta użytkownika w przypadku braku obiektywnej weryfikacji powyższych informacji.
 6. Pracownik poprzez Serwis uzyskuje możliwość dostępu do rynku Pracodawców, stając się odbiorcą Zaproszeń do procesu rekrutacji.
 7. Zaproszenia do procesu rekrutacji składane Pracownikowi przez Pracodawcę nie stanowią oferty, akceptacji ani wiążącej umowy. Na koniec procesu składania Zaproszenia do procesu rekrutacji Pracownik może wybrać z którym Pracodawcą chce się skontaktować lub zdecydować, że nie chce skontaktować się z żadnym.
 8. Korzystanie z Serwisu jest dla Pracowników bezpłatne.
 9. Pracownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o przyjęciu oferty Zatrudnienia, a także o każdej dalszej zmianie statusu Zatrudnienia.
 10. Pracownik realizuje powyższy obowiązek przesyłając Usługodawcy skan podpisanej z Pracodawcą umowy lub potwierdzenia kluczowych warunków Zatrudnienia.
 11. Pracownikowi, po nawiązaniu z nim stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego, po wykonaniu obowiązków z ustępu 9 przysługuje od Usługodawcy Premia Pracownika.
 12. W przypadku wystąpienia Wydarzenia Powodującego Wypowiedzenie, z przyczyn innych niż redukcja etatów, Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu Premii wskazanej w ust 11.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Emplocity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 31/35, 00-893 Warszawa. Emplocity Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Prywatności Usługodawcy, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 3. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Pracownika Pracodawcy, administratorem danych osobowych staje się Pracodawca, który od tej pory ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

VII. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML, HTML 5.0 javascript oraz PDF.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu;
  2. modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania portalu;
  3. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem;
  4. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem portalu;
  5. usuwania Kont zawierających treści bezprawne, obraźliwe, nieprawdziwe, niezgodne z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, propagujące przemoc, niemoralne lub naruszające dobre obyczaje;
  6. usuwania Kont oraz zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 3. W związku z prawami Usługodawcy określonymi w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Usługodawcy.
 4. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 5. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.

VIII. OPŁATY, ŚWIADCZENIA I ZWROTY

 1. W przypadku akceptacji przez Pracownika oferty zatrudnienia w okresie dwunastu (12) miesięcy od dnia, w którym Pracodawca skierował do Pracownika Zaproszenie do procesu rekrutacji używając Serwisu, Pracodawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Usługodawcy Opłaty za Sukces.
 2. Opłata za Sukces wyniesie:
  1. 16% ustalonego z Pracownikiem rocznego wynagrodzenia Pracownika brutto, tj. wraz z wszelkimi opłatami oraz podatkami, przy zatrudnieniu Pracownika wyłonionego w ramach Modelu 1, lub
  2. 10% ustalonego z Pracownikiem rocznego wynagrodzenia Pracownika brutto, tj. wraz z wszelkimi opłatami oraz podatkami, przy zatrudnieniu Pracownika wyłonionego w ramach Modelu 2.
 3. Pracodawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić Usługodawcę, jeśli Pracownik przyjmie ofertę zatrudnienia oraz o dniu rozpoczęcia zatrudnienia wyznaczonym dla Pracownika (w tym do natychmiastowego powiadomienia o wszelkich późniejszych zmianach tych danych).
 4. Pracodawca dostarczy Usługodawcy kopię podpisanego dokumentu określającego istotne warunki zatrudnienia, w tym, między innymi, dzień rozpoczęcia i wynagrodzenie, natychmiast po zawarciu stosunku prawnego z Pracownikiem.
 5. W przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w ust. 1. Pracodawca zobowiązany będzie uiścić podwyższoną Opłatę za Sukces równą 25% dwunastokrotności średniej miesięcznej pensji podstawowej za pierwszy rok zatrudnienia Pracownika wraz z odsetkami umownymi w wysokości 14 %, a Usługodawca będzie uprawniony do skasowania Konta Pracodawcy. Termin płatności w przypadku podwyższonej Opłaty za Sukces będzie wynikał z wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT.
 6. W przypadku wystąpienia Wydarzenia Powodującego Wypowiedzenie, w odniesieniu do Pracownika wyłonionego w ramach Modelu 1, po uprzednim poinformowaniu Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia zdarzenia o tym fakcie na piśmie, Usługodawca nieodpłatnie, jednokrotnie rekomenduje Pracodawcy w oparciu o Model 1 potencjalnych Pracowników w miejsce poprzedniego.
 7. Do Wydarzeń Powodujących Wypowiedzenie w odniesieniu do Pracowników wyłonionych w ramach Modelu 2, postanowienia ust. 6 powyżej nie znajdują zastosowania.Jeśli
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad obliczania i pobierania powyższych opłat, w tym rozpoczęcia pobierania opłat za usługi, które obecnie są świadczone bezpłatnie, sposobów fakturowania oraz realizowania zwrotów w dowolnym momencie, poprzez opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu na Stronie oraz wysłanie wprowadzanych zmian na adres mailowy zdefiniowany przez Użytkownika.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca ma prawo wykorzystać treści umieszczonych przez Użytkowników na potrzeby analiz, reklamy, działań marketingowych oraz wykorzystać je w ramach świadczonych usług na rzecz odbiorców usług oferowanych przez Usługodawcę oraz do promocji portalu, reklamy i sprzedaży usług własnych i partnerów współpracujących z serwisem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji informacji lub innych stosownych kontroli w dowolnym momencie, z wykorzystaniem dostępnych powszechnie informacji poprzez przeprowadzenie wszelkich weryfikacji informacji, weryfikacji referencji oraz innych badań z zakresu due diligence, niezbędnych przed złożeniem Pracownikowi oferty Zatrudnienia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika, jeśli dany Użytkownik posiadał już wcześniej Konto w Serwisie i zostało ono usunięte przez Administratora z przyczyn wskazanych w Dziale III.
 5. Usługodawca nie jest pośrednikiem w procesie składania Zaproszeń do procesu rekrutacji. Usługodawca w ramach Serwisu dostarcza Pracodawcom miejsce i narzędzia programowe, aby umożliwić im znalezienie Pracowników i kontakt z nimi.
 6. Pracownicy i Pracodawcy są wyłącznie odpowiedzialni za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystania Serwisu.
 7. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które żadna strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  2. za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników oraz za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem portalu, które naruszają prawa lub dobra osób trzecich;
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w portalu lub wysyłane za pośrednictwem portalu przez Użytkowników;
  4. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);
  6. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu oraz w przypadku otrzymania przez Usługodawcę. urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca. nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  7. a
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich działań, które uzna za słuszne, bez powiadamiania, w celu zapobiegnięcia wszelkim naruszeniom, wyegzekwowania wszelkich postanowień lub naprawienia wszelkich domniemanych naruszeń niniejszego Regulaminu lub wszelkich obowiązujących przepisów prawa, według uznania Usługodawcy.

XI. REKLAMACJA

 1. Zakłócenia i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Usługodawcy za pośrednictwem dostępnego formularza.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. znaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie portalu, którego działania reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. uzasadnienie reklamacji.
 3. Usługodawca dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania. Usługodawca powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres email podany w reklamacji.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa. Usługodawca zastrzega sobie wszystkie prawa do Serwisu i Strony. Zakazane jest wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie niezgodne z warunkami niniejszego regulaminu.

XIII. LICENCJONOWANIE TREŚCI UMIESZCZANYCH W SERWISIE

 1. Z momentem rejestracji w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy oraz jego właścicielom, jednostkom stowarzyszonym, przedstawicielom, licencjodawcom, licencjobiorcom i cesjonariuszom niewyłącznej, uniwersalnej, przenoszalnej i nieodpłatnej licencji, do korzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych z treści udostępnionych na Koncie w tym należących do Użytkownika logo, znaków usługowych, handlowych i nazw handlowych oraz do dowolnego innego korzystania z tych treści poprzez Serwis na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności na wskazanych poniżej polach eksploatacji, na potrzeby realizacji postanowienia Działu IX ust 2.:
  1. utrwalanie dowolną techniką, na wszelkich znanych nośnikach, w tym w szczególności techniką drukarską, na płytach CD, DVD, taśmie światłoczułej i innych;
  2. zwielokrotnianie ww. treści dowolną techniką, w tym techniką drukarską, fotograficzną, cyfrową;
  3. w zakresie rozpowszechniania na: wyświetlanie, publiczne wykonywanie, dystrybuowanie, przechowywanie, nadawanie, transmitowanie i odtwarzanie całości lub dowolnej ich części;
  4. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych (w szczególności typu Internet, extranet, intranet);
  5. odpłatne i nieodpłatne udostępnianie fragmentów ww. treści do druku w prasie codziennej oraz magazynach;
  6. w zakresie praw zależnych - zezwolenie na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań ww. treści - prawa do dokonywania zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji oraz opracowania innej wersji oraz korzystania z nich na ww. polach eksploatacji oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań tych treści;
 2. Z momentem rejestracji w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy oraz jego właścicielom, jednostkom stowarzyszonym, przedstawicielom, licencjodawcom, licencjobiorcom i cesjonariuszom prawa do korzystania z należących do Użytkownika logo, znaków usługowych, handlowych i nazw handlowych, tj. znaków towarowych, w zakresie wskazanym w dziale XIII ust. 1.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam związanych z treściami udostępnionymi przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie jest zobowiązany do hostingu, wyświetlania ani dystrybucji żadnych treści oraz może usunąć z Serwisu ich całość lub dowolną część w dowolnym momencie.
 5. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek treści Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada do nich wszystkie niezbędne prawa lub że posiada uprawnienie do udzielenia Usługodawcy opisanej powyżej licencji.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
 2. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w portalu. Informacje o zmianach wysyłane będą Użytkownikowi na jego adres email oraz wyświetlą się Użytkownikowi z chwilą zalogowania się do portalu. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu na swoim Profilu. Po upływie tego terminu, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmiany w Regulaminie.
 3. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu, a ich zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie usług właściwy miejscowo będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Polityka Prywatności

Usługodawca z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Celem portalu jest udostępnienie systemu umożliwiającego kontaktowanie się Użytkowników w celu umożliwienia im osiągnięcia większej możliwości Zatrudnienia. Poniżej opisana jest Polityka Prywatności Usługodawcy.

W celu zaspokojenia potrzeb Użytkowników zbieramy następujące informacje.

Informacje podane przez Użytkownika

Podczas zakładania konta, Użytkownik musi podać wyłącznie swój adres e-mail. Informacje, które Użytkownik powierza Spółce, mogą zawierać także inne dane osobowe (takie jak imię, nazwisko). Użytkownik potwierdza, że tworząc Konto zezwala wykorzystać zawarte w nim informacje. Po utworzeniu konta użytkownik może podać dodatkowe informacje na swój temat. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie.

Informacje przekazane ze pośrednictwem formularza

Użytkownik ma możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu w celu usprawnienia jego działania. Podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

Wybór ujawnienia informacji

Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać. Brak Konta pozbawi Użytkownika m. in. możliwości otrzymania „Zaproszenia do procesu rekrutacyjnego” od potencjalnego Pracodawcy.

Informacje zbierane automatycznie

System rejestruje zachowania użytkowników, które wykorzystywane są do optymalizacji jego działania i poprawy jakości świadczonych usług.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika i zapamiętywania historii jego działań. W przypadku wyłączenia zapisywania przez przeglądarkę plików cookie, Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Usługodawcę informacji marketingowych do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis.

Obsługa klienta

Podczas korzystania z usług działów obsługi klienta, gromadzone są informacje pozwalające prawidłowo ustalić kategorie zgłoszeń i odpowiedzieć na pytania klientów oraz monitować potencjalne problemy i zapewnić jak najlepszą jakość usługi.

Zaproszenia do procesu rekrutacyjnego

Serwis świadczy Pracodawcom i Pracownikom usługę jedynie za pośrednictwem rejestracji i utworzenia Profilu. Tym sposobem Pracownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu udostępnienia swoich danych Pracodawcy i umożliwienia mu dokonania zaproszenia do procesu rekrutacyjnego. Po zakończeniu rekrutacji zebrane dane (takie jak Zaproszenie do procesu rekrutacji, data aplikowania, kryteria wykorzystane do wyszukania oferty) mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów statystycznych, budowania rekomendacji dla Użytkowników o podobnym profilu.

Udostępnianie informacji osobom trzecim.

W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych. Korzystanie z portalu równoznaczne jest ze zgodą na otrzymywanie zaproszeń do procesów rekrutacyjnych. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Poza tym, wszelkie udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Serwisie i mogą być przetwarzane również w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo informacji

Usługodawca używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i sprostowania przetwarzanych danych osobowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach niebędących własnością Usługodawcy, do których linki w Serwisie zamieszczone zostały przez Użytkowników.

Rozliczanie Premii Pracownika

Za zrealizowanie obowiązku wskazanego w dziale V ust. 9 Regulaminu Pracownikowi będzie przysługiwała Premia Pracownika.

Zaloguj się do Emplocity
Nie masz konta? Zarejestruj się
Zarejestruj się na Emplocity
Masz konto? Zaloguj się
Przypomnienie hasła

Podaj adres e-mail, na który wyślemy Ci wiadomość z instrukcjami odzyskiwania hasła.

Nie masz konta? Zarejestruj się
Wysłane!:)

Jeżeli podany adres email istnieje w naszym systemie, mail z linkiem do strony, na której można zmienić hasło został wysłany na Twoją skrzynkę. Jeżeli go nie widzisz, sprawdź proszę folder ze spamem. W razie jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z nami - wyślij mail na adres [email protected]

Nie masz konta? Zarejestruj się